Формування ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ХУДОЖНЬО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ / сторінка 11

Скачати цю роботу безкоштовно

Частина_ІІ. – Тернопіль, 1996. – С. 153-156.

13.

Шевчук Т. О. Передумови формування емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів в художньо-ігровій діяльності // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти”, 17-19 листопада 1999 р. – Чернівці, 1999. – С.106-109.

14.

Шевчук Т. О. Роль вчителя у формуванні емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів // Проблеми підготовки вчителя національної школи: Тези доповідей на науково-практичну конференцію. – Умань, 1995. – С.69.

15.

Коберник О. М. Шевчук Т. О. Роль музики у формуванні почуттів та емоцій молодших школярів // Педагогіка і методика навчання: теорія і практика: Міжкафедральний збірник наукових праць УДПІ – Умань, 1996.- С. 85-88.

ШЕВЧУК Т. О. Формування емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів у художньо-ігровій діяльності. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2000 р.

Дисертація присвячена актуальній проблемі формування ЕПС молодших школярів у художньо-ігровій діяльності. В роботі обґрунтовані педагогічні умови, визначені критерії і рівні сформованості досліджуваної якості. При відборі змісту художньо-ігрової діяльності молодших школярів враховувались емоційні впливи сукупності мистецьких ігор: з образотворчої діяльності, музично-ігрової драматизації, художньої праці. Інтегрований зміст художніх ігор реалізувався у формі тематичних днів художньо-ігрової діяльності з урахуванням урочної і позакласної виховної роботи.

Розкрито сутність і структуру ЕПС у співвідношенні з художньо-ігровою діяльністю. Розширене положення мистецтвознавчої науки про те, що ігрова діяльність близька до художньої, а гра дитяча є зовнішнім вираженням художньо-орієнтованих емоцій.

Визначені та експериментально перевірені основні педагогічні умови ефективного здійснення процесу формування ЕПС у художньо-ігровій діяльності. Сформульоване важливе теоретичне положення: для ефективного формування ЕПС особистості орієнтація повинна здійснюватись не на результат, а на сам процес художньо-ігрової діяльності. Підкреслюється два аспекти емоційної спрямованості особистості: як специфічної форми відображення значимих для суб’єкта об’єктів і як форма активного ставлення учнів до навколишнього світу.

Ключові слова: ЕПС, художньо-ігрова діяльність, синтез мистецтв.

ШЕВЧУК Т. А. Формирование эмоционально-чувственной сферы младших школьников у художественно-игровой деятельности. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук за специальностью 13.00.07 - теория и методика воспитания. - Институт проблем воспитания АПН Украины, Киев, 2000 г.

Определены некоторые типы индивидуальной одаренности, среди которых личность с доминантой ЭЧС имеет равноценное значение с другими доминантами развития внутренних духовных сил учащихся.

Выделены следующие типы младших школьников, которые различаются за степенью развития ЭЧС: “исполнители”, “натуралисты”, “художники-конструкторы”.

Завантажити цю роботу безкоштовно